ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAVLE

UČÍME SE PRO ŽIVOT

Přihlášení

prijimackyTermíny podání přihlášek na střední školy
Žák 9. ročníku může podat 2 přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2017. V případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016. Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole mu vydá kariérová poradkyně nebo je obdrží na střední škole, popř. je lze stáhnout v elektronické podobě (web MŠMT).

To platí i pro žáky 5. a 7. ročníků základních škol, kteří podávají přihlášky na víceletá gymnázia.
Žáci předají řádně vyplněné přihlášky včetně známek za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (nezapomeňte vyplnit kolonku:Termín přijímací zkoušky) nejpozději do 9. 2. 2017 kariérové poradkyni (pokud se žáci hlásí na víceletá gymnázia, uvádějí známky za poslední tři klasifikační období).  Po kontrole uvedených údajů budou přihlášky potvrzené ředitelkou školy vráceny zpět žákům do 22. února 2017.
Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním tak, že zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.
Střední školy a střední odborná učiliště požadují u většiny studijních oborů potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.
Rovněž lze přiložit zprávu z pedagogicko psychologické poradny, pokud se jedná o integrovaného žáka.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek ani škol omezen.


Přijímací řízení, termíny
Jednotné přijímací zkoušky konají uchazeči, kteří se hlásí do oboru vzdělávání s maturitní zkouškou (nevztahují se na obory vzdělávání s výučním listem a na obory, kde se koná talentová zkouška – mimo obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou). Konají se formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Ředitel školy může rozhodnout o konání školní přijímací zkoušky (uchazeč pak koná jednotnou přijímací zkoušku i školní přijímací zkoušku).
Talentové zkoušky se konají v období od  2.ledna do 15. února 2017.
Jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory vzdělávání se konají 12. a 19. dubna, pro šestiletá a osmiletá gymnázia 18. a 20. dubna 2017. Pokud se konají školní přijímací zkoušky, vyhlásí ředitel školy dva termíny v období od 12. do 28. dubna v prvním kole, případně stanoví jejich termíny v dalších kolech. Náhradní termíny: 11. a 12. 5. Termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení není omezen.

 

Výsledky přijímacích zkoušek, zápisový lístek
Rozhodnutí o přijetí, nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy - je tedy nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li tímto způsobem uchazeč nebo jeho zákonný zástupce úmysl vzdělávat se na dané střední škole, vzdává se tak práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek obdrží uchazeč po oznámení o přijetí ke studiu na základní škole. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.  Uchazeč jej může většinou uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.


Odvolání proti nepřijetí
Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně (jako dosud). Při nedoručení se rozhodnutí o nepřijetí ukládá u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání.
O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit.
Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

 

Další informace
Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou přihlásit výhradně jen žáci z pátých a sedmých ročníků základních škol.
Ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to  v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů
a) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení,
b) přehled přijatých a nepřijatých uchazečů,
c) kritéria přijímacího řízení.


Více informací získáte na www.msmt.cz - Přijímání na střední školy a konzervatoře                     
Mgr. Marie Petráková, kariérová poradkyně Základní školy Davle
                                                                                                                                                   

DŮLEŽITÉ TELEFONY


kancelář školy: 257770452

ředitelka školy: 605375730

školní jídelna: 608010913

SOCIÁLNÍ SÍTĚ A ODKAZY


  PRO UČITELE


 

školní email

ZŘIZOVATEL


 

Městys Davle


ADRESA ŠKOLY


Základní škola Davle

Školní 96, 252 06 Davle

email: reditel@zs-davle.cz


IČO: 470053197 | DIČ: CZ47005319

(ID DS): wwnnk9y

Číslo účtu: 0383735329/0800

REDIZO: 600053407

Copyright © 2013 - 2016 Základní škola Davle | Všechna práva vyhrazena | 

Informace o webu | zpětná vazba |