V souladu se školním vzdělávacím programem „Učíme se pro život“ je v davelské škole od září 2011 vyučována angličtina již od 1. ročníku, v dotaci dvou vyučovacích hodin týdně. Od 3. třídy pak časová dotace výuky angličtiny narůstá na 3, resp. 4 vyučovací hodiny týdně. Od 7. ročníku si pak žáci k angličtině volí druhý světový jazyk (němčinu, francouzštinu nebo ruštinu).

Efektivní jazyková výuka je podmíněna zkušenými, odborně zdatnými učiteli a takové v davelské škole máme! Cílem intenzivní jazykové výuky je, aby všichni žáci naší školy získali kvalitní jazykovou průpravu potřebnou k dalšímu studiu a k pracovnímu uplatnění. Jazykové vzdělávání je vedeno nejen podle knižních učebních materiálů (na 1. stupni se nám osvědčila ucelená řada učebnic z Oxford University Press, na 2. stupni pak učíme podle řady učebnic More, Cambridge University, učebnice Ráduga na výuku ruštiny a němčinu učíme podle řady Prima), ale též pomocí interaktivních prostředků jako např. interaktivní učebnice, digitální učební materiály prezentované na interaktivní tabuli, výukové programy určení pro procvičování psané i ústní formy jazyka. Výuka angličtiny je podpořena motivačními hodinami s rodilým mluvčím, škola organizuje cizojazyčná divadelní představení. Nově se škola zapojila do mezinárodního e-twinningového programu, jehož cílem je navázat mezinárodní kontakty, sdílet a rozšiřovat si znalosti z oblasti zeměpisu, dějepisu, biologie, informatiky a environmentální výchovy. Komunikačním jazykem v tomto mezinárodním programu je pro všechny zapojené žáky i učitele angličtina.
 
Škola v odpoledních hodinách nabízí též rozvojové (konverzační) a doučovací kroužky pro různé věkové i znalostní úrovně našich žáků. Aktuální nabídku kroužků najdete od 1. 9. na webových stránkách školy a na našich informačních nástěnkách v družině a u vchodu do školy. Všechny školní kroužky startují v týdnu od 22. 9. Ceny kroužků se snažíme nastavit tak, aby byly dosažitelné pro všechny zájemce o další formy vzdělávání nad rámec povinné školní výuky.