cepicePřijímací řízení pro školní rok 2022/2023

I. Obory středních škol - bez talentových zkoušek

 

Kritéria přijímacího řízení pro stření školy bez talentových zkoušek

pro školní rok 2022/2023 budou zveřejněna do 31. ledna 2023

(Ředitel školy stanoví jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání)

pozn. některé školy zveřejňují na svých stránkách předběžná kritéria přijímacího řízení již nyní.  – vhodné prostudovat

Přihlášky  

 

lze podávat přímo do kanceláře střední školy osobně nebo poštou (doporučeně), a to nejpozději do 1.března 2023, (do 30.listopadu 2022 školy s talentovou zkouškou - viz níže)

Budou připravovány a tisknuty školou až po pololetním vysvědčení. (nic nevyplňujete)

Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná osvědčení o školních úspěších (umístění ve školních olympiádách apod.)

Součást přihlášky bude i prohlášení o datové schránce zákonného zástupce. Pozn. – bývá vypsáno v kritériích přijímacího řízení, jestli škola vyžaduje nebo ne na samostatném formuláři

  1. kolo přijímacího řízení

Uchazeči konají v rámci přijímacího řízení jednotné zkoušky formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literaturaMatematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.

Čtyřleté obory:

  1. řádný termín:  13. 4. 2023
  2. řádný termín: 14 .4. 2023

Obory šestiletého a osmiletého gymnázia

  1. řádný termín:  17. 4. 2023
  2. řádný termín: 18. 4. 2023

Na přijímací testy budou uchazeči písemně pozváni.

V případě, že se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k prvnímu či druhému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

  1. náhradní termín: 10.5.2023
  2. náhradní termín: 11.5.2023

Konané testy:

Jednotné přijímací zkoušky

  • Český jazyk a literatura (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)
  • Matematika (v testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené)

Školní přijímací zkouška    

Některé školy mají ještě požadavky na další zkoušku – OSP, AJ … atp.

 nutné vyhledat na stránkách škol – v kritériích přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT 28. 4. 2023

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozesílána budou pouze rozhodnutí o nepřijetí.

V případě přijetí:

Do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí na webových stránkách školy je třeba odevzdat v kanceláři střední školy zápisový lístek. (Ten přinesou děti domů během dubna). Zápisový lístek lze zaslat i poštou. Poslední možný termín odeslání je 10. pracovní den od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 V případě nepřijetí:

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno nejpozději do 3 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

II. Obory s talentovou zkouškou

první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku v období od 2. ledna do 15. ledna 2023;

v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023.

 Informace o termínech talentové zkoušky, o kritériích přijímacího řízení a počtu přijímaných žáků vyhlásí ředitel školy do 31. října 2022

Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. ledna 2023; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou do 20. února 2023. Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení. Jednotná přijímací zkouška se nekoná, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou. Ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí uchazeče v období od 5. února do 15. února 2020; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou postupuje ředitel stejně jako při přijímání do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. V prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna 2023; přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy 2 termíny talentové zkoušky. Při organizaci talentové zkoušky se postupuje stejně jako při přijímání ke vzdělávání v oboru vzdělání s talentovou zkouškou. Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

 

Přihlášky

do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022
Přihlášku připravuje opět škola

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé z nich také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(y) ke vzdělávání v oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Radka Limprechtová, ZŠ Davle